Chiangdao Wildlife Sanctuary
เขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
Omkoi Wildlife Sanctuary
เขตอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
Copyright © เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว & เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 2023